Najbližšie kurzy:

Žiadne nové kurzy
ďalšie termíny
»

Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Cieľom prednášok je nielen rutinná znalosť a schopnosť cenotvorby a rozpočtovania, ale hlavne spôsobilosť absolventov analyzovať osobitosti predmetnej stavby (zákazky), optimalizovať realizačné varianty a objektívne ich kvantifikovať.

Obsah kurzu:

Po úspešnom absolvovaní školenia bude absolventovi vydané „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ (ktoré v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. platí na celom území Slovenskej republiky) a návrh pečiatky. Osvedčenie je verejnou listinou a vydáva sa na dobu neurčitú. Jeho platnosť nemožno obmedziť ďalšími povinnosťami. Úspešní účastníci ďalšieho vzdelávania budú v súlade s § 22 bod 2c zákona zaradení do informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Témy vzdelávacieho kurzu:

Ceny a oceňovanie stavebných prác - zákon o cenách, obsah a druhy cien, položkový systém, aplikácia  noriem a tried práce, spotreba a obrátkovosť materiálov, režijná štruktúra, vlastná cenotvorba, objektivizácia cien, výber technologického reprezentanta, materiálovej charakteristiky a strojného reprezentanta.

Rozpočty a rozpočtovanie stavebných prác - základné pojmy, štruktúra rozpočtu, predmet rozpočtovania, spôsoby merania a výkaz výmer, nástroje rozpočtovania a náklady v nich neobsiahnuté, tvorba stavebného rozpočtu pre rôzne fázy investičného procesu, zohľadnenie bezpečnostných, protipožiarnych, legislatívnych, staveniskových vplyvov v rozpočtovaní, súhrnný rozpočet stavby.

Podrobný prehľad prednášaných tém:

klasifikačný, triediaci systém,

prehľad relevantnej legislatívy,

kalkulácia, kalkulovanie, funkcia, druhy, kalkulačné vzorce,

základné pojmy, obsah a druhy cien, popis cien a položkový systém,

aplikácia noriem, tried práce, profesnej nomenklatúry, spotreby a obratovosti materiálov, problematika rabatov, normatívov a cien stavebných strojov, atď.,

režijná štruktúra, obsah a problematika zisku,

zohľadnenie financovania, resp. úverovania v cenách

určenie relevantných charakteristík, skúmanie ich intenzity, interakcie (vzájomné pôsobenie), optimalizácie a ich objektívne cenovo – nákladové zohľadnenie v cene,

výber technologického reprezentanta, materiálovej charakteristiky a strojného reprezentant

analýza relevantných charakteristík predchádzajúca vlastnú tvorbu cien,

a, pri zohľadnení technických, technologických, normatívnych, bezpečnostných, protipožiarnych a legislatívnych podmienok v cenotvorbe,

špecifické parciálne cenové nástroje,

vlastná cenotvorba, resp. objektivizácia cien, (praktická ukážka),

Zákon o cenách, dohoda o cene resp. jednotkových cenách,

základné pojmy, štruktúra rozpočtu, predmet rozpočtovania,

spôsoby merania, výkaz výmer, (praktická ukážka),

nástroje rozpočtovania (SON, TEU a VRN) a náklady v nich neobsiahnuté,

analýza relevantných charakteristík predchádzajúca vlastnú tvorbu rozpočtu,

určenie relevantných charakteristík, na základe analýz a skúmanie ich intenzity, interakcie, optimalizácie a ich objektívne nákladovo – rozpočtové zohľadnenie v rozpočte,

tvorba stavebného rozpočtu pre rôzne fázy investičného procesu,

zohľadnenie návodov a vymedzení v STN a SON v rozpočtovaní, (praktická ukážka),

zohľadnenie bezpečnostných, protipožiarnych, legislatívnych, staveniskových a teritoriálnych vplyvov a ustanovení v rozpočtovaní, (praktická ukážka),

súhrnný rozpočet stavby,

posúdenie správnosti a primeranosti rozpočtu a jeho úprava, valorizácia, objektivizácia,

softvérové vyjadrenie základných klasifikačných systémov, triedenia a porovnanie TSKP a TSP,

softvérová orientácia v databázach, obsah cien, úpravy cien a kalkulačných nákladov, TEU.

Cena a prihlásenie:

Cena dvojdňového seminára je 276 € vrátane DPH a sú v ňom zahrnuté obedy, občerstvenie, návrh pečiatky a publikácia "Oceňovanie stavebných prác".

Uvedené školenie je možné si objednať poštou alebo e-mailom pomocou objednávkového formulára. Poštová adresa Čavojský & Partners, a. s., Martinengova 3, 811 02 Bratislava. E-mailová adresa: objednavky@cavojskypartners.sk

Termín kurzu:

12.12.2018 - 13.12.2018

Dĺžka trvania kurzu:

2 dni

Cena:

230.00€
Objednať kurz

Miesto kurzu:

Inštitút pre verejnú správu ulica Mikuláša Schneidera-Trnavského 1/a
Objednať kurz

Ďalšie vypísané kurzy

Najbližšie kurzy:

Žiadne nové kurzy

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov