Profil spoločnosti

Spoločnosť Čavojský & Partners, a. s. je orientovaná na tvorbu a modifikovanie stavebno-ekonomických nástrojov, klasifikácie, oceňovanie, ekonomicko-cenové analýzy, expertízy, posudky, znaleckú činnosť, školiace a konzultačné činnosti v stavebníctve.

Vznikla transformáciou úspešnej spoločnosti Cenekon, a. s. s viac ako 28 ročnou tradíciou v oblasti cenotvorby stavebných prác na Slovensku.

 

 

História spoločnosti

 

1990

Spoločnosť vznikla zo špeciálneho organizačného útvaru, zriadeného v predchádzajúcom období Ministerstvom výstavby a stavebníctva SR, na tvorbu cien pre výstavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach a vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros ako aj ďalšie ekonomicko-technické úlohy zadávané rezortom ministerstva stavebníctva. Ako prvý subjekt, ešte za ČSFR v roku 1990, vytvorila orientačné cenníky stavebných prác, ktoré od vtedy vydáva každoročne. Vyvinula aj zodpovedajúce softvérové riešenia. ktoré ponúkal pod názvami "Cenekon A,B,C až D".

Výrazne prispela aj k systémovému zvládnutiu problematiky ekonomiky diaľničnej a cestnej výstavby (popisovníky, agregované položky, kontrolné rozpočty, expertné posudky, atď.). Vytvorila nový popisovník a orientačný cenník tunelárskych prác.

 

1993

Od roku 1993 spoločnosť vydávala časopis Slovenské stavebníctvo, ktoré v predmetnom období nastupujúceho trhového hospodárstva, pomáhal zaplniť informačno-legislatívne vákuum.

 

1996

Ešte v roku 1996 uzatvorili spoločnosti Cenekon a Kros dohodu o spolupráci na spoločnom programovom systéme pre oceňovanie stavebných prác. Výsledkom spolupráce bol spoločný produkt - programový systém Cenkros. Kros bol tvorcom softvéru a naša spoločnosť bola tvorcom triednika, databáz a programového pomocníka Asistent rozpočtára.

 

2004

Spoločnosť sa podieľala aj na riešení úloh vedy a techniky pre orgány štátnej správy. Jednou z úloh výskumu a vývoja bolo vytvorenie Triednika stavebných prác, ktorý bol ustanovený Metodickým pokynom č. 1/2004 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako jednotiaci základ pre všeobecnú zrozumiteľnosť a rovnaké chápanie vyjadrenia stavebnej produkcie v celom procese prípravy a realizácie stavieb. Ministerstvom školstva Slovenskej republiky jej bolo udelené "Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj" (v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.).

 

2006

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, zapísalo spoločnosť v roku 2006 ako znaleckú organizáciu v odbore Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností, Odhad hodnoty stavebných prác (v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z.).

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky bola spoločnosti Cenekon udelená akreditácia pre vykonávanie akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti klasifikácie, kalkulovania, oceňovania a rozpočtovania stavebných prác (v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. a vyhláškou č. 97/2010 Z. z.).

 

2018

Transformáciou úspešnej spoločnosti Cenekon, a. s. vzniká spoločnosť Čavojský & Partners, a. s.


Súhlasím so spracúvaním osobných údajov