Znalecká činnosť

 

 

 

Znalecká činnosť

 

Znalecká organizácia :

Čavojsky&Partners, a. s..

Martinengova 3, 811 02 Bratislava

znalec@cavojskypartners.sk

 

Zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky :

Oddiel: znalci

Časť: znalecké organizácie

Odbor: 370000 Stavebníctvo

Odvetvie: 370100 Pozemné stavby

370901 Odhad hodnoty nehnuteľnosti

371002 Odhad hodnoty stavebných prác

 

Odhad hodnoty mehnuteľnosti

 

 1. BYT

Pre ohodnotenie bytu sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa byt nachádza (môže byť aj vytvorená cez www.katasterportal.sk)

 • Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre byt (nadstavbu alebo vstavbu)

 • Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva)

 • Pôdorys bytu (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

Cena odhad hodnoty nehnuteľnosti byt : od 130 do 200 € (orientačná hodnota)

 1. NEBYTOVÝ PRIESTOR

Pre ohodnotenie nebytového priestoru sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť aj vytvorený cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom v ktorom sa nebytový priestor nachádza (môže byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)

 • Doklad o veku domu (vydá správca domu), alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, tak sú potrebné doklady o veku jednak pre dom, jednak pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu)

 • Nadobúdacie doklady aktuálneho vlastníka nebytového priestoru (napr. kúpna zmluva) Pôdorys nebytového priestoru (tento podklad nie je bezpodmienečne nutný)

 • Nájomné zmluvy na nebytový priestor, alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom

Cena odhad hodnoty nehnuteľností dohodou podľa veľkosti nebytového priestoru

 1. RODINNÝ DOM

Pre ohodnotenie rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky (može byť vytvorená aj cez www.katasterportal.sk)

 • Doklad o veku domu - kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia Projektovú dokumentáciu stavby

Pokiaľ niektoré z dokladov neexistujú a nie je možné ich zaobstarať je potrebné prekonzultovať ďalší postup so znalcom !

Cena odhad hodnoty nehnuteľnosti rodinný: od 300 do 400 € (orientačná hodnota)

 1. ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM

Pre ohodnotenie rozostavaného rodinného domu sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí dom, aj na priľahlé pozemky - v prípade že rozostavaná stavba už je zakreslená v katastrálnej mape, alebo

 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu)

 • Stavebné povolenie - s vyznačením právoplatnosti

 • Projektovú dokumentáciu stavby (kompletnú) - overenú v stavebnom konaní

 

Cena odhad hodnoty nehnuteľnosti rodinný: od 300 do 400 € (orientačná hodnota)

 1. PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Pre ohodnotenie prevádzkovej budovy sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na pozemky na ktorých stojí budova a na priľahlé pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk)

 • Doklad o veku budovy - kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia; pokiaľ sa jedná o budovu s nadstavbami alebo prístavbami, tak sú potrebné doklady o veku jednak pôvodnej budovy, jednak pre jednotlivé nadstavby alebo prístavby, poprípade doklad o celkovej rekonštrukcii budovy Projektová dokumentácia budovy

 • Nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej časti (ak existujú aktuálne živé nájmy), alebo zoznam nájomcov (názov, výmera prenajatej plochy, cena za prenájom za rok bez platieb za služby spojené s nájmom)

Cena odhad hodnoty nehnuteľností dohodou podľa veľkosti prevádzkovej budovy

 1. POZEMOK V ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE (INTRAVILÁNE)

Pre ohodnotenie pozemku v zastavanom území obce (v intraviláne) sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk), alebo geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu) Iné doklady - napr. Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, .... (nie je bezpodmienečne nutné)

 

Cena odhad hodnoty nehnuteľností pozemok je minimálne (pozemok k rodinnému domu je) 130 € pri väčších pozemkoch podľa vyhlášky (orientačná hodnota)

 

 1. POZEMOK MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE (EXTRAVILÁNE)

 

Pre ohodnotenie pozemku mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) sú potrebné nasledovné podklady:

 • List vlastníctva - aktuálny (môže byť vytvorený cez www.katasterportal.sk)

 • Kópia katastrálnej mapy na posudzované pozemky (môže byť vytvorená cez www.katasterportal.sk), alebo geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu) Iné doklady - napr. Územnoplánovaciu informáciu, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, ....

 

Cena odhad hodnoty nehnuteľností pozemok je minimálne (pozemok k rodinnému domu je) 130 € pri väčších pozemkoch podľa vyhlášky (orientačná hodnota)

 

Pozemné stavby a Odhad hodnoty stavebných prác

Znalecké úkony na poruchy stavieb a odhadu stavebných prác je cena stanovená dohodou alebo tarifnou odmenou.

Honorár (znaleč) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR - vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 228/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri stanovení tarifnej odmeny za čiastkový úkon je aplikovaná tzv. podielová odmena. (prípadne cena dohodou)

V zmysle citovanej vyhlášky znalec môže požadovať pred vykonaním znaleckého úkonu preddavok v primeranej výške“

 

Zabezpečujeme znalecké posudky na takmer všetky odvetvia v odbore „Stavebníctvo“

Uvedené ceny sú orientačné, každý projekt sa posudzuje individuálne podľa náročnosti, termínu vypracovania a stupňa projektovej dokumentácie. 

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Ďalšie služby:


Súhlasím so spracúvaním osobných údajov